Δανεισμός

Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες είναι ο δανεισμός των βιβλίων στους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, το εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να κάνουν μόνο επιτόπια χρήση του υλικού.

 

Οι φοιτητές για να εγγραφούν στη Βιβλιοθήκη πρέπει να καταθέσουν μία φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή εναλλακτικά να υποβάλλουν βεβαίωση σπουδών και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας. Οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή εναλλακτικά φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας καθώς και βεβαίωση του Τμήματος όπου απασχολούνται ή (όσον αφορά το έκτακτο προσωπικό) αντίγραφο της σύμβασής τους. Ο μέγιστος αριθμός βιβλίων που μπορούν να δανειστούν οι φοιτητές είναι τέσσερα (4) για διάστημα μίας εβδομάδας. Σε περίπτωση που επιθυμούν να επεκτείνουν την κράτηση, ενημερώνουν το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ώστε να γίνει ανανέωση του δανεισμού του βιβλίου για μία επιπλέον εβδομάδα. Ο μέγιστος αριθμός βιβλίων που μπορούν να δανειστούν οι καθηγητές και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό είναι πέντε (5) για διάστημα δύο εβδομάδων με δικαίωμα δύο ανανεώσεων. Τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί, κατάλογοι), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τα περιοδικά δεν δανείζονται.

 

Πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό πως η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανανέωση του υλικού σε περίπτωση που κάποιος άλλος το έχει ζητήσει. Στην περίπτωση πολλαπλών αντιτύπων, παραμένει στη βιβλιοθήκη τουλάχιστον ένα, με σκοπό την εξυπηρέτηση της επιτόπιας χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει το βιβλίο χωρίς να ενημερώσει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ύστερα από μία (1) εβδομάδα, ετοιμάζεται από το προσωπικό υπόμνημα το οποίο κατά βάση στέλνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ίδιο συμβαίνει και με την πάροδο της δεύτερης εβδομάδας. Μετά την πάροδο ενός (1) μήνα χωρίς καμία ανταπόκριση από το χρήστη, ο τελευταίος χάνει κάθε δικαίωμα δανεισμού μέχρι και τη ρύθμιση κάθε εκκρεμότητας, πράγμα για το οποίο ενημερώνεται γραπτώς. Δεν χάνουν το δικαίωμα δανεισμού όσοι αποδείξουν εγγράφως ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ασθένεια ή άλλη δικαιολογημένη αιτία (απουσία στο εξωτερικό, εκπαιδευτική άδεια). Τέλος, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του υλικού, ο χρήστης που ευθύνεται για αυτήν υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του υλικού.