Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ι.Α.) «Πολυνόη» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και την προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος. Κατόπιν της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου στη με αρ. 21/26.11.2020 συνεδρίαση της, στην οποία εγκρίθηκε η πολιτική του Ι.Α. «Πολυνόη» καθώς και η Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου, το νέο Ι.Α. λειτουργεί για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σε αυτό καταχωρίζονται με συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική και τα διεθνή πρότυπα, τεκμήρια από το σύνολο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος δηλαδή, πτυχιακές, διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο σε συλλογές ανά γνωστικό αντικείμενο ή θεματική κατηγορία και για κάθε περίπτωση υλικού δημιουργείται ψηφιακή καταχώριση με κατάλληλα περιγραφικά μεταδεδομένα, η οποία συνδέεται με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο που έχει κατατεθεί.

Το σύνολο του καταχωρισμένου υλικού διατίθεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), τις σχετικές άδειες χρήσης και τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data).

H καταχώριση του υλικού πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους (καταθέτες) με αυτοαπόθεση, σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος και μετά από κατάλληλη εξουσιοδότηση. Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και τα επιφορτισμένα με αυτό το ρόλο στελέχη της έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, του ελέγχου, της αποδοχής των καταθέσεων και της εξασφάλισης της ακεραιότητάς της και της ισότιμης πρόσβασης σ’ αυτήν.

Για αναζήτηση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/

Προαπαιτούμενα ανάρτησης εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο