Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της International Association of Universities (IAU)

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της International Association of Universities (IAU)

Ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή μας κοινότητα ότι το Ίδρυμά μας ως μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Πανεπιστημίων (International Association of Universities) έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις εξής βάσεις δεδομένων:

1. World Higher Education Database (WHED): www.whed.net Το πιο περιεκτικό πληροφοριακό εργαλείο σε θέματα συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης, πτυχίων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. 
 
2. International Bibliographic Database on Higher Education (HEDBIB): https://hedbib.iau-aiu.net  Διεθνής βιβλιογραφική βάση δεδομένων σχετικών με την Ανώτατη Εκπαίδευση. 
 
Για πληροφορίες πρόσβασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 1.