Ανοικτή Πρόσβαση στις εκδόσεις της Public Library of Science (PLOS)

Ανοικτή Πρόσβαση στις εκδόσεις της Public Library of Science (PLOS)

Σας ενημερώνουμε ότι η Public Library of Science (PLOS) δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης (Open Access) στις εκδόσεις της σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

Biology

Computational Biology

Neglected Tropical Diseases

Medicine

Genetics

Pathogens

Η Public Library of Science (PLOS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access) που προωθεί την καινοτομία στην επιστήμη και στην ιατρική.